Thursday, April 26, 2018
YIHR

Uvid u rad Institucije Ombudsmana

June 13, 2013
An Insight Into the Work of the Ombudsperson Institution

Inicijativa Mladih za Ljudska Prava – Kosovo (YIHR KS) uz podršku Kancelarije Visokog Komesara za Ljudska Prava Ujedinjenih Nacija (OHCHR) tokom konferencije održane danas u Prištini, objavila je izveštaj ‘Uvid u rad Institucije Ombudsmana’.

Ovaj izveštaj ima za cilj da nudi uvid u rad koji je sproveden od Institucije Ombudsmana na Kosovu (OIK) preko razmatranja Godišnjeg Izveštaja 2011, unutrašnje organizacije i tretmana aplikanata u centralnoj i regionalnim kancelarijama. Pored toga, izveštaj nudi i niz preporuka sa ciljem promovisanja mandata Institucije, povećanje transparencije i efikasnosti,.

Konferenciju je otvorila Gđica. Raba Gjoshi – Izvršni Direktor, YIHR KS, koja je objasnila cilj ovog projekta u kontekstu rada organizacije na polju ludskih prava. Nalazi ovog izveštaja su se predstavili od Gđice. Natyra Avdiu – Kordinator za Projekt Ljudskih Prava u YIHR KS. Panelisti na konferenciji su bili G. Sami Kurteshi – Ombudsman Kosova i G. Joël Mermet – Šef kancelarije OHCHR na Kosovu.

Ombudsman, G. Kurteshi, tokom njegovog govora je naveo da je većina preporuka u izveštaju dobro postavljena i da OIK veruje da saradnja sa YIHR KS bila važna posebno da bi pojedinci van Institucije shvatili rad koji je tu sproveden. Pored toga, G. Kurteshi je čestitao YIHR KS na implementaciji ovog projekta u skladu sa sporazumom o saradnji poštujući poverljivost aplikanata i pozvao je YIHR KS da deli nalaze izveštaja i preporuke tokom sastanka sa osobljem OIK-a. Dalje, G. Kurteshi je objasnio pojedine unutrašnje odluke koje se odnose na unutrašnju organizaciju i razloge zašto su takve promene bile neophodne.

Između ostalog, G. Mermet je čestitao G. Kurteshiju na saradnji OIK-a u ovom projektu i naglasio da ovo doprinosi transparentnosti Institucije. Pored toga, G. Mermet je istakao da su preporuke konstruktivne i da se ovaj izveštaj može koristiti za poboljšanje unutrašnje organizacije, kao i u procesu akreditacije OIK-a u Nacionalnoj Instituciji za Ljudska Prava u skladu sa Pariskim Principima unutar Ujedinjenih Nacija.

Opšte gledano, izveštaj su pozdravili niz učesnika iz civilnog društva, medjunarodnih organizacija, lokalnih institucija i OIK, a u medjuvremenu konferencija je pružala dobru priliku da se vodi diskusija o nalazima izveštaja i ulozi OIK-a u zaštiti ljudskih prava.


Download