Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

-Serbian and English below-

THIRRJE PËR APLIKIM
SHKOLLA ALTERNATIVE PËR TË DREJTAT E NJERIUT – EDICIONI I DYTË

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR KS) fton të gjithë studentët e universiteteve publike dhe private në Kosovë të aplikojnë në edicionin e dytë të Shkollës Alternative për të Drejtat e Njeriut.

Shkolla Alternative për të Drejtat e Njeriut do të organizohet me qëllim të edukimit dhe fuqizimit të të rinjve për identifikim dhe trajtim të duhur të shkeljeve të të drejtave të njeriut. Programi i Shkollës do të ofrojë mundësi alternative të marrjes së njohurive dhe praktikave, të cilat mungojnë në sistemin ekzistues të edukimit të lartë në Kosovë. Kjo shkollë gjithashtu ka për qëllim të bashkojë të rinjë nga komunitete të ndryshme dhe së bashku të diskutojnë mbi të drejtat e njeriut, barazinë gjinore, të drejtat e grupeve jo-shumicë dhe aktivizmin rinor në Kosovë.

Programi do të zhvillohet përgjatë muajve tetor dhe nëntor 2019 dhe do të ndahet në 5 module. Programi përmbanë 8 ligjërata me ligjerues të ndryshëm dhe vizita studimore në institucione të ndryshme publike dhe jo-qeveritare. Pjesëmarrësit e programit gjithashtu do të marrin pjesë në një vizitë studimore në Beograd, Serbi.

Në përfundim të shkollës, të gjithë pjesëmarrësit do të certifikohen. Shpenzimet e transportit dhe ushqimit mbulohen nga organizatorët. Të gjitha ligjeratat do të mbahen në Prishtinë.

Për të aplikuar ju duhet të plotësoni formën e aplikimit: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc7zl0Yq4rRwbLQF…/viewform…. Aplikacioni mund ta plotësoni në gjuhën shqipe, serbe ose angleze. Afati i fundit për të dorëzuar aplikacionet është 16 tetor 2019 ora 00:00.

Ky aktivitetet mbeshtetet nga UN Women – projekti “Fuqizimi i Rinisë për një ardhmëri paqësore, zhvillimore dhe të qëndrueshme në Kosovë”, mbeshtetur nga UN Peacebuilding Fund, implementuar nga UN Women, UNDP-UNV dhe UNICEF.

POZIV ZA APLICIRANJE
ALTERNATIVNA ŠKOLA ZA LJUDSKA PRAVA – DRUGO IZDANJE

Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo (YIHR KS) poziva sve studente javnih i privatnih univerziteta na Kosovu da apliciraju u drugom izdanju Alternativne škole za ljudska prava.

Alternativna škola za ljudska prava će se organizovati u cilju obrazovanja i osnaživanja mladih za odgovarajuću identifikaciju i tretiranje kršenja ljudskih prava. Školski program će pružati alternativne mogućnosti sticanja znanja i praksi, koje nedostaju u postojećem sistemu visokog obrazovanja na Kosovu. Ova škola takođe ima za cilj da okupi mlade iz raznih zajednica i da zajedno diskutuju o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti, pravima manjinskih grupa i omladinskom aktivizmu na Kosovu.

Program će se odvijati tokom oktobra i novembra meseca 2019. godine i biće podeljen u 5 modula. Program sadrži 8 predavanja sa raznim predavačima i studijskim posetama u raznim javnim I nevladinim institucijama. Učesnici programa će takođe učestvovati u studijskoj poseti Beogradu, u Srbiji.

Po završetku škole, svi učesnici će biti sertifikovani. Troškove transporta i hrane pokrivaju se od strane organizatora. Sva predavanja će se održati u Prištini.

Za apliciranje Vi treba da popunite obrazac za apliciranje https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc7zl0Yq4rRwbLQF…/viewform…. Aplikaciju možete popuniti na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku. Krajnji rok za dostavljanje aplikacija je 16. Oktobar 2019. godine u 00:00 časova.

Ova aktivnost se podržava od strane UN Women kroz projekat „Osnaživanje mladih za mirnu, razvojnu i održivu budućnost na Kosovu“

CALL FOR APPLICATION
ALTERNATIVE SCHOOL FOR HUMAN RIGHTS – SECOND EDITION

Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS) invites all students of public and private universities in Kosovo to apply for attending the second edition of the Alternative School for Human Rights.

The Alternative School for Human Rights will be organized with the aim of educating and empowering young people to properly identify and address human rights violations. The School program will provide alternative opportunities for acquiring knowledge and practices that are missing in the existing higher education system in Kosovo. This school also aims to bring young people from different communities together to discuss human rights, gender equality, rights of non- majority communities and youth activism in Kosovo.

The program will take place during October and November 2019 and will be divided into 5 modules. The program contains 8 lectures with different lecturers and study visits to various public and non-governmental institutions. Program participants will also be part of a study visit to Belgrade, Serbia.

Upon completion of the school program, all participants will be certified. Transport and food expenses are covered by the organizers. All lectures will be delivered in Prishtina.

To apply you need to fill out the application form: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc7zl0Yq4rRwbLQF…/viewform…. The application form can be filled out in Albanian, Serbian or English. The deadline for submitting applications is 16 October 2019, at 00:00h.

This activity is supported by UN Women through the project “Empowering Youth for a Peaceful, Prosperous, and Sustainable Future in Kosovo”