Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

ALB

Thirrje për aplikim: Punëtoria “Youth Remembers Initiative”.

Nëse jeni 16-30 vjeç dhe jetoni në Kosovë, ju ftojmë të aplikoni në punëtorinë “Youth Remembers Initiative”.

Kjo punëtori organizohet për të rinjtë e Kosovës që vijnë nga komuniteti shqiptar, serb dhe komunitete të tjera.

Punëtoria do të përqendrohet në “storytelling” dhe rëndësinë e tregimit të rrëfimeve personale në procesin e ballafaqimit me të kaluarën në Kosovë. Pjesëmarrësit do të inkurajohen të mbledhin dhe të ndajnë tregime personale nga lufta e fundit në Kosovë.

Tregimet do të regjistrohen dhe do të plasohen në website-n tonë online: Muzeu Virtual i Refugjatëve, i cili është lansuar në vitin 2018.

Do të jenë dy punëtori të ndryshme. Punëtoria e parë do të zhvillohet me 28 dhe 29 mars 2020, ndërsa tjetra me 11 dhe 12 Prill 2020.

Pasi të plotësoni këtë GOOGLE FORM, ne do të zgjedhim pjesëmarrësit dhe do ti ndajmë në dy grupe.

Nëse keni ndonjë pyetje, na shkruani në bjeshka@yihr.org.

Mbani në mend që afati i fundit për t’u bërë pjesë e punëtorisë është 16 Mars 2020, ora 23:00.

—————————————————————————————————————–
SRB

Poziv za učesnike: Youth Remembers Initiative Workshop

Ukoliko imate između 16-30 godina i živite na Kosovu, pozivamo vas da se prijavite na našu radionicu Youth Remembers Initiative Workshops. Ove radionice organizujemo za mlade sa Kosova koji dolaze iz albanskih i srpskih zajednica. Radionice će se fokusirati na pripovedanje i njegov značaj u procesu suočavanja sa prošlošću na Kosovu. Učesnici će biti podstaknuti da prikupe i podele priče iz poslednjeg rata na Kosovu.

Priče bi trebale da obuhvataju iskustva izbeglica pošto će biti zabeležene i dostupne na našoj online platformi: Virtual Museum of Refugees koja je pokrenuta 2018. godine.

Održaće se dve različite radionice, prva 28. i 29. marta 2020, a druga 11. i 12. aprila 2020. godine.

Nakon što popunite ovu PRIJAVU, izabraćemo učesnike i podeliti ih u dve grupe.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na bjeshka@yihr.org.

Ne žurite sa prijavom, ali imajte na umu da je rok do 16. marta 2020, do 23.00h.


ENG

Call for participants: Youth Remembers Initiative Workshop

If you are between 16-30 years old and you live in Kosovo we invite you to apply on our Youth Remembers Initiative Workshops. We are organizing these workshops for youngsters of Kosovo coming from the Albanian and Serbian community.

The workshops will be focused on storytelling and its importance in the process of dealing with the past in Kosovo. Participants will be encouraged to collect and share stories from the last war in Kosovo. The stories should entail refugees’s experiences as they will be recorded and made available on our online platform: Virtual Museum of Refugees which was launched in 2018.

There will be two different workshops, the first one will take place on 28th and 29th of March 2020, while the other on the 11th and 12th of April 2020.

After you fill out this GOOGLE FORM, we will select the participants and divide them in two groups.

If you have any questions, feel free to contact us at bjeshka@yihr.org.

Take your time, but keep in mind the deadline which ends on 16th of March 2020, 23:00.