Pa kategorizuar

Publikimi i raportit të parë të përbashkët të shoqërisë civile për të drejtat e njeriut në Kosovë

Kemi knaqësinë të ju njoftojmë për publikimin zyrtar të raportit të parë të përbashkët të shoqërisë civile për të drejtat e njeriut në Kosovë. Raporti ofron një përmbledhje të situatës së të drejtave të njeriut në Kosovë për vitin 2019, përfshirë problemet dhe sfidat kryesore për realizimin e të drejtave të njeriut si dhe shkeljet...

Родовото влијание на пандемијата со COVID-19

Времето на изолација поради пандемијата COVID-19 несомнено ги истакна бројните социјални, економски и политички неправди. Овие неправди постоеја уште порано, и покрај отфрлањето и незнаењето на државните структури, а пандемијата само делуваше како поттик за овие неправди барем да станат дел од јавниот дискурс. Не е изненадувачки кога се гледа како одредени групи страдаат значително...

Rodni uticaj pandemije KOVID-19

Vrijeme izolacije zbog pandemije COVID-19 nesumnjivo je ukazivalo na brojne socijalne, ekonomske i političke nepravde. Te nepravde postojale su i prije, usprkos odbacivanju i neznanju državnih struktura, a pandemija je samo djelovala kao poticaj da te nepravde barem postanu dio javnog diskursa. Nije iznenađujuće vidjeti kako određene grupe mnogo više pate zbog takve krize....

Rodni utjecaj pandemije KOVID-19

Vrijeme izolacije zbog pandemije COVID-19 nesumnjivo je ukazivalo na brojne socijalne, ekonomske i političke nepravde. Te nepravde postojale su i prije, usprkos odbacivanju i neznanju državnih struktura, a pandemija je samo djelovala kao poticaj da te nepravde postanu dio javnog diskursa. Nije iznenađujuće vidjeti kako određene grupe mnogo više pate zbog takve krize. Djevojke...

Thirrje e hapur për mentorë

Thirrje e hapur per mentorë Youth Initiative for Human Rights – Kosovë është duke kërkuar katër (4) mentorë në fushat e prodhimit të videos, fotografisë, storytelling dhe teatrit që t’i bashkohen Programit të Shkëmbimeve Rinore në kuadër të projektit “Kosovo Youth Dialogue” që mbështetet nga USAID. Rreth organizatës: Youth Initiative for Human Rights fillimisht u krijua si...