Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Open Call for Monitoring and Evaluation Expert

Youth Initiative for Human Rights in Kosovo (YIHR – KS) is seeking an expert to develop the evaluation of the Youth for Justice project. The “Youth for Justice” project is a 5-year-long project with the main goal of empowering young people to demand justice and become active participants in the justice sector in Kosovo. The […]

Procesi i Berlinit 2.0: Hapat Drejt Lirisë

Ne i përgëzojmë të gjithë pjesëmarrësit dhe mbështetësit e procesit të Berlinit dhe në veçanti liderët e Ballkanit Perëndimor që janë mbledhur në Berlin dhe kanë nënshkruar tre marrëveshje të rëndësishme që ne i shohim si jetike për të ardhmen e bashkëpunimit dhe lëvizshmërisë rajonale. Që nga themelimi në 2003, YIHR ka avokuar për lëvizjen […]

Родовото влијание на пандемијата со COVID-19

Времето на изолација поради пандемијата COVID-19 несомнено ги истакна бројните социјални, економски и политички неправди. Овие неправди постоеја уште порано, и покрај отфрлањето и незнаењето на државните структури, а пандемијата само делуваше како поттик за овие неправди барем да станат дел од јавниот дискурс. Не е изненадувачки кога се гледа како одредени групи страдаат значително […]

Rodni uticaj pandemije KOVID-19

Vrijeme izolacije zbog pandemije COVID-19 nesumnjivo je ukazivalo na brojne socijalne, ekonomske i političke nepravde. Te nepravde postojale su i prije, usprkos odbacivanju i neznanju državnih struktura, a pandemija je samo djelovala kao poticaj da te nepravde barem postanu dio javnog diskursa. Nije iznenađujuće vidjeti kako određene grupe mnogo više pate zbog takve krize. Djevojke […]

Rodni utjecaj pandemije KOVID-19

Vrijeme izolacije zbog pandemije COVID-19 nesumnjivo je ukazivalo na brojne socijalne, ekonomske i političke nepravde. Te nepravde postojale su i prije, usprkos odbacivanju i neznanju državnih struktura, a pandemija je samo djelovala kao poticaj da te nepravde postanu dio javnog diskursa. Nije iznenađujuće vidjeti kako određene grupe mnogo više pate zbog takve krize. Djevojke i […]