Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR KS) me përkrahje nga Civil Rights Defenders (CRD)në kuadër të Programit për të Drejtat e Njeriut është ftuar nga një grup i studentëve dhe ka mbajtur një ligjëratë në Universitetin e Prishtinës , Fakultetin Filozofik, dega për Punë Sociale me titull “Të drejtat e njeriut, parimi i mosdiskriminimit dhe personat me aftësi të kufizuara”.

Qëllimi i ligjëratës ishte që të bëhet vetëdijesimi i punëtorëve të ardhshëm social që parimet e të drejtave të njeriut dhe drejtësia sociale janë themele të punës sociale si dhe reflektimi mbi të drejtat dhe liritë fondamentale të personave me aftësi të kufizuara. Ligjërata u mbajt në mënyrë interaktive ku të pranishëm përveç studentëve ishin edhe dy anëtar nga Handikos të cilët folën për sfidat e tyre ditore dhe treguan që ata jo rrallë herë janë viktima të diskriminimit dhe si rezultat u cenohen të drejtat e tyre elementare, si e liria e lëvizjes, e drejta në arsim, punësim etj.

Ligjërata u mirëprit nga ana e studentëve dhe në fund u diskutuan mundësitë për bashkëpunime të mëtutjeshme.