MEDIA

Studentët prezantojnë raportet e tyre për Sigurinë Njerëzore

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR), në bashkëpunim me Shkollën Ekonomike të Londrës (LSE), mbështetur nga UNDP, ka organizuar workshopin e dytë për Sigurinë Njerëzore në Kosovë. Pas mësimit të principeve dhe teorisë së Sigurisë Njerëzore në Janar, studentët i patën dy muaj kohë për ta realizuar një hulumtim në...

Studenti predstavili izveštaje o ljudskoj bezbednosti

Inicijativa mladih za ljudska prava je u saradnji sa London School of Economics (LSE), uz podršku UNDP-a, organizovala drugu radionicu o bezbednosti ljudi na Kosovu. Nakon učenja principa i teorije ljudske bezbednosti u januara, studenti su imali dva meseca da naprave istraživanje u 10 oblasti Kosova i da napišu izveštaje o svojim nalazima. Izveštaje su...

Students present their findings on Human Security

Youth Initiative for Human Rights(YIHR), in partnership with the London School of Economics (LSE), supported by UNDP, organized the second workshop about Human Security in Kosovo. After learning principles and theory of the Human Security in January, they had two months to do a research in 10 areas of Kosovo and to write reports...

Studentët prezantojnë raportet e tyre për Sigurinë Njerëzore

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR), në bashkëpunim me Shkollën Ekonomike të Londrës (LSE), mbështetur nga UNDP , ka organizuar workshopin e dytë për Sigurinë Njerëzore në Kosovë. Pas mësimit të principeve dhe teorisë së Sigurisë Njerëzore në Janar, studentët i patën dy muaj kohë për ta realizuar një hulumtim...

YIHR awards four organizations for the first round of Small Grants Program 2010

Youth Initiative for Human Rights – Kosovo, awarded these organizations for the first round of Small Grants for 2010: Proactive, Kamenica *$3,500 Proactive is direct successor of Alternative Youth Association MILLENNIUM, one of the first established organizations in Kosovo after 1999. Aim of Proactive is to promote the civil society among young people in Kosovo by...

YIHR dhuron grante për katër organizata në rundin e parë të Programit të Granteve të Vogla në vitin 2010

 Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë, në organizata për raundin e parë të Granteve të Vogla për vitin 2010 ka financuar këto organizata: Proactive, Kamenicë $ 3.500 Proactive është pasardhës i drejtpërdrejtë i Shoqatës Alternative Rinore MILLENIUM, një nga organizatat e para të themeluara në Kosovë pas vitit 1999. Qëllimi i...

Aksion i YIHR dhe Nisma Ime për Personat e Pagjetur

Prishtinë, 27.04.2010 Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR) dhe aktivistët e Nisma Ime kanë shënuar 27 Prillin, ditën e Personave të Pagjetur të Kosovës. Aktivitetet kanë filluar me vendosjen e një numër të madh të kubeve të bardha te mbuluara me pyetjen “Ku janë 1862 Persona të Pagjetur?” te cilat kane...

Akcija obeležavanja Dana nestalih

Kosovska Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) i aktivisti Moje Inicijative su obeležili 27. april, Dan nestalih na Kosovu. Aktivisti su postavili desetine belih kocki prekrivenih pitanjima “Gde je 1.862 nestalih“. Kocke su stajale na prištinskom Trgu majke Tereze nekoliko sati. Uveče su Inicijativa i Skupština opštine Priština u Nacionalnom muzeju Kosova organizovali komemoraciju. Komemorativno...

YIHR’s and My Initiative’s Action for Missing Persons

Pristina, 27.04.2010 Youth Initiative for Human Rights (YIHR) and activists of My Initiative have marked the 27th of April, Missing Person’s day in Kosovo. Activities began with the deployment of a large number of white cubes covered with the question “Where are 1862 Missing Persons?” which have stood at the Mother Theresa Square in Pristina...

Small Grants Program – Call for Proposals

The Youth Initiative for Human Rights – Kosovo Office (YIHR) is pleased to announce the Small Grants Program aimed at promoting the growth and development of civil society in Kosovo, as well as advancing ethnic understanding and tolerance among youth in the region. The funding for the YIHR's Small Grants Program is provided by...