Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Odalovic dhe Lazarevic duan konflikt të ri — nxjerrin paralele në mes të Kosovës dhe Afganistanit 

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë (YIHR Kosovë) dhe Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Serbi (YIHR Serbia) dënojnë deklaratat nga Veljko Odalovic, Sekretar i Përgjithshëm i Asamblesë Kombëtare të Serbisë dhe Kryetar i Komisionit për Persona të Pagjetur, dhe Vladimir Lazarevic, i dënuar në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavi për krime lufte në Kosovë. 

Së fundmi, kryengritësit talibanë, të cilët kontrollojnë gati dy të tretat e Afganistanit, kanë hyrë në kryeqytetin Kabul dhe kanë pushtuar pallatin presidencial. Veljko Odalovic ka deklaruar se pasi amerikanët u tërhoqën nga Afganistani, kjo do të thotë se talibanët kanë mposhtur Shtetet e Bashkuara dhe britanikët dhe të gjithë ata që kanë luftuar kundër tyre. 

Odalovic në programin e mëngjesit të së Hënës në RTS tha: “Kudo që ishin amerikanët, ata u larguan nga ai vend, dhe Prishtina duhet të mendojë për këtë… “. Këtyre deklaratave ju bashkangjit edhe Vladimir Lazarevic, i dënuar për krime lufte. Ky i fundit tha që “SHBA-të do të ikin nga Kosova si nga Afganistani.”

Deklarata të tilla bëjnë thirrje për një konflikt të ri dhe nxisin urrejtje në mes komuniteteve. Ato gjithashtu ndjellin frikë e pasiguri tek qytetarët e Kosovës duke nxjerrë paralele në mes të Afganistanit dhe Kosovës.

Ne i bëjmë thirrje qeverisë së Serbisë dhe personave udhëheqës në Serbi që të ndalojnë me deklarata të tilla frikësuese dhe të përqendrohet në procesin e pajtimit duke punuar në proceset e ballafaqimit me të kaluarën. Poashtu, bëjmë thirrje që kriminelët e luftës si Lazarevic të mos përfshihen apo ndërhyejnë në procese politike apo të mos nderohen. Rikujtojmë që Vladimir Lazarevic së fundi u nderua me titullin qytetar nderi në komunën Pantelej të qytetit të Nishit, Serbi.

Ne besojmë që nuk do të mund të arrihet normalizim i marëdhënieve përderisa ka gjuhë urrejtëse dhe frikëndjellëse nga udhëheqësit e tanishëm të të dy shteteve, dhe pa sjellur drejtësi për të gjitha viktimat pa diskriminim. 

Ne, si brez i të rinjve nga Kosova dhe Serbia, gjithmonë do të jemi kundër nxitjes së një lufte të re dhe pro krijimit të rrugëve për pajtim duke edukuar të rinjtë në ndërtimin e paqes mes dy shteteve.

 

SRB

Povlačeći paralelu između Avganistana i Kosova, Odalović i Lazarević priželjkuju novi sukob 

Inicijativa mladih za ljudska prava na Kosovu (YIHR Kosovo) i Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji (YIHR Srbija) osuđuju izjave Veljka Odalovića, generalnog sekretara Narodne skupštine Srbije i predsednika Komisije za nestala lica i Vladimira Lazarevića , osuđenika za ratne zločine na Kosovu pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

Nedavno su talibanski pobunjenici, koji kontrolišu skoro dve trećine Avganistana, ušli u glavni grad Kabula i zauzeli predsedničku palatu. Veljko Odalović izjavio je da nakon što su se Amerikanci povukli iz Avganistana, to znači da su talibani pobedili SAD i Britance i sve one koji su se borili protiv njih.

Odalović je u ponedeljak, u jutarnjem programu RTS -a rekao da su “gde god bili, Amerikanci napustili tu zemlju i da bi Priština trebalo da razmisli o tome …”. Ovim izjavama pridružio se i Vladimir Lazarević. Oni je rekao da će „SAD pobeći sa Kosova kao što su to učinile u Avganistanu“.

Takve izjave pozivaju na nove sukobe i izazivaju mržnju među zajednicama, ali i strah i nesigurnost među građanima Kosova povlačeći paralele između Avganistana i Kosova.

Pozivamo Vladu Srbije kao i njene zvaničnike da stave tačku na zastrašujuće izjave i da se usresrede na pomirenje suočavajući se sa ratnom prošlošću. Takođe pozivamo srpske vlasti da prekinu sa praksom slavljenja ratnih zločinaca poput Lazarevića. Podsećamo da je Vladimir Lazarević nedavno dobio titulu počasnog građanina u niškoj opštini Pantelej.

Verujemo da normalizacija odnosa neće biti moguća sve dok postoje izrazi mržnje, zastrašujući govor aktuelnih lidera obe zemlje kao i dok pravda ne bude dostignuta bez diskriminacije za sve žrtve.

Mi, kao generacija mladih ljudi sa Kosova i iz Srbije, uvek ćemo biti protiv izazivanja novog rata, kreirajući uslove za pomirenje i izgradnju mira među našim zemljama kroz obrazovanje mladih.

 

ENG

Odalović and Lazarević want a new conflict — drawing parallels between Kosovo and Afghanistan

Youth Initiative for Human Rights in Kosovo (YIHR Kosovo) and Youth Initiative for Human Rights in Serbia (YIHR Serbia) condemn the statements by Veljko Odalović, Secretary General of the National Assembly of Serbia and President of the Commission on Missing Persons and Vladimir Lazarević, convict of war crimes in Kosovo at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. 

Recently, Taliban insurgents, who control nearly two-thirds of Afghanistan, entered the capital of Kabul and occupied the presidential palace. Veljko Odalović stated that after the Americans withdrew from Afghanistan, it means that the Taliban have defeated the United States and the British and all those who have fought against them.

Odalovic said on the Monday morning program on RTS that “wherever the Americans were, they left that country, and Pristina should think about it…”. These statements were joined by Vladimir Lazarević. The latter said that “the US will flee Kosovo as they did in Afghanistan.”

Such statements call for a new conflict and incite hatred between communities. They also instill fear and insecurity amongst Kosovo citizens drawing parallels between Afghanistan and Kosovo.  

We call on the Serbian government and leaders in Serbia to put an end to intimidating statements and to focus on the reconciliation process by working on the processes of dealing with the past. We also call on Serbian authorities to not involve and honor war criminals like Lazarević. Recalling that Vladimir Lazarević was recently honored with the title of honorary citizen in Pantelej Municipality, city of Niš in Serbia.

We believe that normalization of relations will not be possible as long as there is hateful and intimidating language from the current leaders of both countries, and as long as justice for all the victims is not served indiscriminately.

We, as a generation of young people from Kosovo and Serbia, will always be against inciting a new war and in favor of creating ways for reconciliation by educating young people in building peace between the two countries.

___

Source for photos:
Lazarevic: EPA/BAS CZERWINSKI/POOL
Odalovic:  FoNet/Dragan Antonić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *