Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

ENG

YIHR KS is pleased to invite representatives of non-governmental organizations in the field of transitional justice and reconciliation to take part in a one-week training on capacity building and activism in these two areas. The training is held in the framework of the project “Kosovo Youth Dialogue Activity” supported by USAID.

This training will bring together 20 representatives of NGOs in Kosovo interested in working in the field of transitional justice and the reconciliation process in Kosovo.
Currently, there are very few organizations that have capacities to undertake proper programs in this field, therefore we aim to increase capacities of NGOs in particular those at the local level so as to be more active and contribute in the reconciliation process in Kosovo. This will be an advanced training led by professional trainers and field-experts. Some of the topics that will be covered include: transitional justice, inter-cultural dialogue, fundraising for transitional justice and reconciliation projects etc.

The training will last 5 days and will take place in the Prishtina region. Accommodation, food and transportation costs are covered by the organizers.

* Note: Up to 2 representatives of the organization can be part of the training.

To apply for the training please complete the GOOGLE FORM by March 8, 2020. For any additional questions, please contact: trina@yihr.org or 049 795 200.

Youth Initiative for Human Rights was initially established as a regional non-governmental organization in 2003, which was later transformed into a regional network of YIHR in Kosovo, Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and Croatia. For over a decade, YIHR KS has successfully worked in protecting and promoting human rights and democratic values not only in Kosovo but also in the region. Specifically, YIHR KS has focused in the process of dealing with the past, protection of human rights, empowering rule of law and the role of youth at the local and regional level.
As the role and impact of YIHR KS is increasing and the context is changing continuously, the core mission of the YIHR remains relevant to-date, regardless of the significant success that has been achieved.

————————————–

ALB

YIHR KS ka knaqësinë të i’u bëjë thirrje përfaqësuesve të organizatave jo-qeveritare në fushën e drejtësisë tranzicionale dhe pajtimit që të marrin pjesë në trajnimin një javor për ngritjen e kapaciteteve dhe aktivizmit në këto dy fusha.Trajnimi mbahet në kuadër të projektit “Kosovo Youth Dialogue Activity” që mbështetet nga USAID.

Ky trajnim do të mbledhë 20 përfaqësues të OJQ-ve në Kosovë që janë të interesuar të punojnë në fushën e drejtësisë tranizicionale dhe procesit të pajtimit në Kosovë. Aktualisht, ka shumë pak organizata që kanë kapacitetet për të ndërmarrë programe të duhura në këtë fushë, prandaj përmes këtë trajnimi synojmë të rrisim kapacitetet e OJQ-të në veçanti ato në nivelin lokal në mënyrë që të jenë më aktivë dhe të kontribuojnë në procesin e pajtimit në Kosovë. Ky do të jetë një trajnim i avancuar i udhëhequr nga trajner profesionistë dhe ekspertë të fushës. Disa nga temat që do të trajtohen përfshijnë: drejtësinë tranizicionale, dialogun ndër –  kulturor, mbledhja e fondeve për projekte që kanë të bëjnë me drejtësinë tranzicionale dhe procesin e pajtimit, etj.

Trajnimi do të zgjasë 5 ditë dhe do të mbahet në rajonin  e Prishtinës. Shpenzimet e akomodimit, ushqimit dhe transportit mbulohen nga organizatorët.

*Shënim: Deri në 2 persona përfaqësues të organizatës mund të jenë pjesë e trajnimit.

Për të aplikuar ju lutem plotësoni FORMËN deri më 8 Mars 2020. Për çdo pyetje shtesë, mund të kontaktoni në email: trina@yihr.org ose 049 795 200.

Youth Initiative for Human Rights (YIHR) fillimisht u krijua si një organizatë joqeveritare rajonale në 2003, e cila më vonë u shndërrua në një rrjet rajonal të YIHR në Kosovë, Serbi, Mal të Zi, Bosnje dhe Hercegovinë dhe Kroaci. Për më shumë se një dekadë, YIHR KS ka punuar me sukses në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut dhe vlerave demokratike jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Në theks të veçantë, YIHR KS është përqendruar në procesin e trajtimit të së kaluarës, mbrojtjen e të drejtave të njeriut, fuqizimin e sundimit të ligjit dhe rolin e rinisë në nivelin lokal dhe rajonal.


SRB

YIHR KS sa zadovoljstvom poziva predstavnike nevladinih organizacija u oblasti tranzicione pravde I pomirenja da učestvuju u jednonedeljnom treningu o izgradnji kapaciteta i aktivizmu u ove dve oblasti. Trening se održava u okviru projekta “Kosovo Youth Dialogue Activity” koji podržava USAID.

Ovaj trening će okupiti 20 predstavnika nevladinih organizacija na Kosovu zainteresovanih za rad u oblasti tranzicione pravde i procesa pomirenja na Kosovu.
Trenutno ima jako malo organizacija koje imaju kapacitete za preduzimanje odgovarajućih programa u ovoj oblasti, stoga želimo da povećamo kapacitete NVO-a, posebno onih na lokalnom nivou, kako bismo bili aktivniji i doprineli u procesu pomirenja na Kosovu. Ovo će biti napredni trening koji će voditi profesionalni treneri i stručnjaci sa terena. Neke od tema koje će se obrađivati uključuju: tranzicionu pravdu, međukulturni dijalog, prikupljanje sredstava za projekte tranzicione pravde i pomirenja itd.

Trening će trajati 5 dana i odvijaće se u regionu Prištine. Organizatori pokrivaju troškove smeštaja, hrane i prevoza. 

*Napomena: Do 2 predstavnika organizacije mogu biti deo obuke. 

Da bi ste se prijavili za obuku, ispunite OBRAZAC do 8. Mapt 2020. 

2019. Za sva dodatna pitanja obratite se: trina@yihr.org ili 049 795 200.