Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Inicijativa Mladih za Ljudska Prava – Kosovo (YIHR KS) sa zadovoljstvom objavljuje poziv za drugi krug predloga projekata u okviru Programa dodele malih grantova 2012 (Program), čiji je cilj podsticanje aktivizma i ohrabrivanje dijaloga i saradnje mladih ljudi različitog etničkog porekla na Kosovu i u regionu. Sredstva za finansiranje Programa obezbedila je Nacionalna zadužbina za demokratiju (National Endowment for Democracy – NED).

Kako bi podržala i osnažila omladinski aktivizam, YIHR KS će dodeliti grantove organizacijama koje pokažu sposobnost da identifikuju lokalne probleme i preduzmu konkretne korake ka njihovom rešavanju.

Prednost će biti data projektima koji uključuju aktivnosti u vezi sa ohrabrivanjem, poboljšanjem i stvaranjem prilika za uspostavljanje novih veza i dijaloga mladih ljudi iz različitih zajednica na Kosovu i u regionu; projektima koji ohrabruju saradnju mladih iz različitih etničkih zajednica u rešenju lokalnih i nacionalnih problema; i projektima koji jačaju i omogućavaju učešće mladih u donošenju odluka, javnom životu i borbi za ljudska prava.

Procedura prijavljivanja:

Svi projekti treba da sadrže:
1) Opis organizacije i dokaz o stručnosti u oblastima ovog predloga
2) Opis projekta, koji treba da uključi:
a) direktne korisnike
b) aktivnosti u okviru projekta
c) očekivane rezultate
3) Kratak (dva ili tri reda) pregled budžeta, izvore prihoda i troškove za ovaj projekat

Preuzeti aplikacioni formular
Preuzeti formular budžeta

Ko može da se prijavi:

YIHR KS će dodeliti grantove nevladinim organizacijama koje su registrovane legalno, u skladu sa primenjivim zakonom. Podobnost organizacija i raspoređivanje grantova odrediće Komisija za odobrenje grantova Inicijative mladih za ljudska prava.

Informacija o grantovima:

YIHR KS će obezbediti ograničen broj malih grantova za projekte koji mogu trajati do tri meseca, uz maksimalan iznos do 5.000 američkih dolara.

Rok za predaju predloga projekata je 22. jun 2012. godine, do 17 časova.

Predloge projekta poslati na e-mail:

ksgrants@yihr.org

ili

Inicijativa Mladih za Ljudska Prava – Kosovo
Gustav Meyer 6, drugi sprat
10000 Priština, Kosovo

[Za više informacija možete nas pozvati na +381 38 284 509]