Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR KS) fton të gjithë studentët e drejtimit Juridik nga universitetet publike dhe private të aplikojnë në Programin për monitorimin e seancave gjyqësore në Gjykatat Themelore në Rajonin e Prishtinës, Pejës, Ferizajit dhe Gjakovës dhe degët e tyre.

40 studentë të drejtimit Juridikut do të kenë mundësinë të monitorojnë seanca gjyqësore në këtë program 1 mujor, ku çdo pjesëmarrës do të monitorojë nga 10 seanca. Pas çdo seance, ata/o duhen të dorëzojnë një raport të monitorimit gjithashtu në fund të programit gjithësecili do të duhet të përgatisin një blog i cili do të publikohet në Platformën “E drejta jem”.

Programi do të mbahet gjatë muajit tetor dhe pjesëmarrësit do të marrin një shumë prej 10$ për çdo seancë që do ta monitorojnë.

Për të aplikuar ju duhet të dërgoni një CV dhe letër motivuese (max. 500 fjalë) deri më 20 shtator 2020 në apply@yihr.org me subjektin “Programi i Monitorimit të Seancave Gjyqësore” ora 23:59.

*Ky program organizohet në kuadër të projektit “Të Rinjtë për Drejtësi” i cili mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan/INL dhe implementohet nga YIHR KS.

_________________________________________________

ENG

Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS) invites all Law students from public and private universities to apply for the Court Monitoring Program in the Basic Courts in the Region of Prishtina, Peja, Ferizaj and Gjakova and their branches.

40 Law students will have the opportunity to monitor court hearings during this 1-month program, where each participant will monitor 10 hearings. After each session, they would have to submit a monitoring report, and at the end of the program everyone will have to prepare a blog that will be published on the Platform “My Rights”.

The program will be held during October and participants will receive a sum of $ 10 for each session they monitor.

To apply please send a CV and Motivational letter (max. 500 words) by September 20, 2020, at apply@yihr.org with the subject “Court Monitoring Program” at 23:59.

*This program is organized within the “Youth for Justice” project which is supported by the US State Department / INL and implemented by YIHR KS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *