Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Pozita: Praktikant/e

Kohëzgjatja: 6 muaj (01 Prill–  30 shtator 2010)

Lokacioni: Gjykatat Themelore në Prishtinë, Pejë, Gjakovë, Ferizaj dhe në degët e tyre

Lloji i praktikës: Praktikë me kohë të plotë dhe pagesë (200$/ muaj)

Youth Initiative for Human Rights (YIHR) fillimisht u krijua si një organizatë joqeveritare rajonale në 2003, e cila më vonë u shndërrua në një rrjet rajonal të YIHR në Kosovë, Serbi, Mal të Zi, Bosnje dhe Hercegovinë dhe Kroaci. Për më shumë se një dekadë, YIHR KS ka punuar me sukses në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut dhe vlerave demokratike jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Në theks të veçantë, YIHR KS është përqendruar në procesin e trajtimit të së kaluarës, mbrojtjen e të drejtave të njeriut, fuqizimin e sundimit të ligjit dhe rolin e rinisë në nivelin lokal dhe rajonal.

Programi i praktikës zhvillohet në kuadër të projektit “Të Rinjtë për Drejtësi“ që ka për qëllim kryesor të fuqizojë të rinjtë për të kërkuar drejtësi dhe të bëhen pjesëmarrës aktiv në sistemin e drejtesisë në Kosovë.

Projekti mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan – INL.

Kriteret dhe kualifikimet:

Student/e ( viti i fundit) apo jurist/e i/e diplomuar nga universitetet publike ose private në Kosovë;

Të posedojë aftësi profesionale të komunikimit oral dhe në shkrim në gjuhën shqipe (njohja e gjuhës angleze ose serbe është përparësi);

Të posedojë shkathtësi bazike të përdorimit të kompjuterit gjithashtu edhe të programeve si: Word, PowerPoint dhe Excel;

Të posedojë njohuri sa i përket procedurave ligjore dhe aftësi në përpilim të dokumenteve ligjore;

Aftësi dhe gatishmëri për të punuar në mënyrë të pavarur dhe në një ambient dinamik të punës;

Të posedojë dokumente identifikimi dhe llogari bankare.

Detyrat kryesore:

 Të ofrojë mbështetje profesionale për gjyqtarët dhe personelin e gjykatës përkatëse;  

Të asistojë në detyra të tjera sipas nevojës së gjykatës;

Të tregojë fleksibilitet në orar të punës;

Të raportojë tek YIHR KS në baza mujore dhe tek personeli i gjykatës sipas nevojës.

Për të aplikuar ju duheni të dërgoni të gjitha këto dokumente:

CV-në (max. 2 faqe)

Letrën motivuese (maks. 500 fjalë)

Transkriptën e notave (të shkarkuar nga SEMS-i)

Të gjitha/aplikacionet duhet të dorëzohen vetëm në formë elektronike në emailin apply@yihr.org deri me 20 mars 2020, ora 17:00. Subjekti i emailit duhet të jetë “Aplikim për programin e praktikës 2020”. Vetëm kandidatët e suksesshëm do të njoftohen për intervistë.

***** 

English below

Internship for Law Faculty Students (last year students) and Graduate Jurists

Position: Intern

Duration: 6 months (1st  of April – 30th of September 2020)

Location: Basic Courts in Pristina, Peja, Gjakova, Ferizaj and their branches

Type of practice: Full-time and paid internship ($200/month)

The Youth Initiative for Human Rights (YIHR) was originally established as a regional non-governmental organization in 2003, which later became a regional network, YIHR in Kosovo, Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and Croatia. For over a decade, YIHR KS has been working successfully in protecting and promoting human rights and democratic values not only in Kosovo but also in the region. In particular, YIHR KS is focused on the process of dealing with the past, protecting human rights, strengthening the rule of law and the role of youth at the local and regional level. 

The internship program is developed as part of the Youth for Justice project, which aims to empower young people to seek justice and become active participants in the justice system in Kosovo.

The project is supported by the US Department of State – INL.

Criteria and Qualifications:

Student (final year) or law graduate from public or private universities in Kosovo;

Possess professional oral and written communication skills in Albanian (knowledge of English or Serbian is an advantage);

Have basic computer skills as well as programs such as: Word, PowerPoint and Excel;

Knowledge of legal procedures and ability to compile legal documents;

Ability and willingness to work independently and in a dynamic work environment;

Possess identification documents and bank accounts.

Main tasks:

Provide professional support to judges and court staff;

Assist in other duties as the court may require;

Demonstrate flexibility in working hours;

Report to YIHR KS on a monthly basis and to court staff as needed.

In order to apply for this internship, you need to send the relevant documents, such:

CV (max 2 pages)

Cover letter (max 500 words)

Transcript of records (downloaded from SEMS)

All applications must be submitted electronically to apply@yihr.org by March 20, 2020, 5:00 pm. The subject of the email should be “Application for Internship Program 2020”. Only successful candidates will be announced for the interview.