Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Inicijativa Mladih za Ljudska Prava – Kosovo (YIHR KS) nastavlja put ka Evropi. Nakon uspeha projekta “Putovanje u Evropu” u 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 godini, kada je 101 mladih dobilo priliku da putuje kroz različite evropske zemlje i prestonice, Inicijativa organizuje ovaj projekat ponovo.

I ove godine, Inicijativa će obezbediti istu priliku za 15 najboljih studenata i studentkinja sa Kosovskih univerziteta. Izabrani kandidati/-kinje će dobiti šengen vize, Inter-rail karte, ISIC studentske kartice, kao i priliku da putuju Evropom, i mogućnost da odaberu destinacije.

Osnovni kriterijumi za izbor kandidata/kinja su:

a) Kandidati/-kinje moraju biti na zavrsnoj godini studija, ne stariji/-e od 26 godina (kandidati/-kinje moraju podneti originalni sertifikat o upisu zavrsne godine studija);

b) Prosečna ocena mora biti najmanje kao sto se zahteva za sticanje akcija od strane univerziteta , gde kandidat/-kinja studira (kandidati/-kinje moraju podneti indeks original, o polozenim ispitima i sertifikat o prosečnoj oceni, koji izdaje fakultet)

c) Poznavanje stranih jezika: engleski, nemački, francuski i/ili italijanski.

Kandidati/-kinje koji nikad nisu putovali u inostranstvo imaće prioritet pri odabiru.

Zavrsni formular mora da sadrzi:

1. Popunjen prijavni formular
2. Originalna potvrda izdata od strane fakulteta specijalno za primenu u “Putovanje u Evropu”, koja dokazuje da je kandidat/-kinja u poslednoj godini studija.
3. Originalni sertifikat ocena, gde je navedeno i prosečna ocena
4. Indeks
5. Pasoš

Kandidati/-kinje bi trebalo da lično pošalju prijave i potrebna dokumenta do 21 juna 2013 godine (do 17 časova), napostom ili lično na adresu:

Za: “Putovanje u Evropu” projekat
Inicijativa Mladih za Ljudska Prava – Kosovo
Ul. Gustav Meyer 6, II sprat
10000 Priština, Kosovo

Napomena:

Samo kompletne prijave koje stignu na naznačenu adresu će se razmatrati. Prijave koje su poslate posle zatvaranja konkursa ili koje sadrže netačne ili nepotpune podatke neće biti razmatrane. Validnost i autentičnost dokumenata će biti proverena.

Za više informacija:
Tel: 038 248 509
E-mail: traveltoeurope@yihr.org
Web:
www.travellingtoeurope.net
Facebook:
Travel to Europe // Udhëtim në Evropë