Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Jo heronjtë tanë!

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë (YIHR Kosovë) dhe Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Serbi (YIHR Serbia) dënojnë ashpër shpalljen e kriminelit të luftës, Vladimir Lazarevic, si qytetar nderi nga komuna Pantelej e Nishit të Serbisë. Vendimi për nderim është përkrahur nga asambleja komunale e kontrolluar na Partia Progresiste Serbe e presidentit serb, Aleksandar Vucic. Lazarevic ishte i dënuar për krime lufte në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavi.

Më 26 shkurt të vitit 2009, Tribunali shpalli Vladimir Lazarevic fajtor për deportim dhe tjera akte çnjerëzore duke përfshire deportime të detyrueshme. Lazarevic u dënua me 15 vjet burgim, ndërsa u lirua në vitin 2015 pas kryerjes së dy të tretat e dënimit. Krimet e Lazarevic janë cilësuar si krime kundër njerëzimit. 

Kështu, ne i bëjmë thirrje qeverisë së Serbisë që të ndalojë nderimet e kriminelëve të luftës dhe të përqendrohet në procesin e pajtimit duke punuar së bashku me vendet e tjera të rajonit në proceset e ballafaqimit me të kaluarën. 

Është përgjegjësi e autoriteteve në Serbi që të mos glorifikojnë kriminelët e luftës si Lazarevic. Përkundrazi, shteti i Serbisë ka për obligim të ndjekë penalisht të gjithë ata që kanë kryer krime lufte, por edhe të shfrytëzojë sistemin e edukimit formal për të nxitur kulturën e përkujtimit të viktimave të luftës në Kosovë.

Ne, si brez i të rinjve nga Kosova dhe Serbia, gjithmonë do të jemi kundër nderimit të kriminelëve të luftës. Ne do të vazhdojmë të kundërshtojmë rrëfimet e njëanshme të historisë dhe do të punojmë për të edukuar të rinjtë në ndërtimin e paqes mes dy shteteve.

Ne besojmë se asnjë marrëveshje e detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve nuk do të mund të sjellë paqe dhe zhvillim për të dyja shoqëritë, pa u dënuar të gjithë kriminelët e luftës dhe pa u nderuar të gjitha viktimat e luftës nga institucionet relevante të të dy shteteve.

 

ENG

YIHR statement to Vladimir Lazarevic receiving Local Honor in Serbia

Not Our Heroes!

Youth Initiative for Human Rights in Kosovo (YIHR Kosovo) and Youth Initiative for Human Rights in Serbia (YIHR Serbia) strongly condemn the declaration of war criminal Vladimir Lazarević as an honorary citizen from the municipality of Pantelej in Niš, Serbia. The tribute was backed by the municipal assembly controlled by the ruling national Serbian Progressive Party (SNS) of President Aleksandar Vučić. Lazarević was convicted of war crimes at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.

On 26 February 2009, the Trial Chamber found Vladimir Lazarević guilty of deportation and other inhumane acts (forcible transfer), and sentenced him to 15 years’ imprisonment. He was released in 2015 after serving two-thirds of his sentence. Lazarević’s crimes have been qualified as crimes against humanity.

Therefore, we call on the government of Serbia to cease honoring war criminals and to focus on the reconciliation process by working together with other countries in the region on dealing with the past process.

It is the responsibility of the authorities in Serbia to not glorify war criminals like Lazarević. On the contrary, the state of Serbia has an obligation to prosecute all those who have committed war crimes, but also to use the formal education system to promote a culture of remembrance of war victims in Kosovo.

As a generation of young people from Kosovo and Serbia, we will always be against honoring war criminals. We will continue to oppose one-sided narratives of history and work to educate young people in building peace between the two states.

We believe that no binding agreement to normalize relations between the two states will be able to bring peace and development for both societies until the competent institutions from both countries punish all war criminals and honor all victims indiscriminately.

 

B/H/S:

Zajedničko saopštenje YIHR Srbija i YIHR Kosovo o Vladimiru Lazareviću koji je proglašen počasnim građaninom opštine Pantelej u Nišu. 

Nisu naši heroji!

Inicijativa mladih za ljudska prava na Kosovu (YIHR Kosovo) i Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji (YIHR Srbija) najoštrije osuđuju proglašenje ratnog zločinca Vladimira Lazarevića za počasnog građanina opštine Pantelej (Niš) u Srbiji. Odavanje počasti podržala je skupština opštine koju kontroliše vladajuća nacionalna Srpska Napredna Stranka (SNS) predsednika Aleksandra Vučića. Lazarević je osuđen za ratne zločine pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

Pretresno veće je 26. februara 2009. proglasilo Vladimira Lazarevića krivim za deportaciju, druga dela protiv čovečnosti (prisilno premeštanje) i osudilo ga na 15 godina zatvora. Pušten je 2015. godine nakon što je odslužio dve trećine kazne. Lazarevićevi zločini su kvalifikovani kao zločini protiv čovečnosti.

Stoga pozivamo Vladu Srbije da prestane sa poštovanjem ratnih zločinaca i da se usredsredi na proces pomirenja radeći zajedno sa drugim zemljama u regionu na suočavanju sa prošlošću.

Odgovornost je vlasti u Srbiji da ne veličaju ratne zločince poput Lazarevića. Naprotiv, država Srbija ima obavezu da krivično goni sve one koji su počinili ratne zločine, ali i da koristi formalni obrazovni sistem za promociju kulture sećanja na žrtve rata na Kosovu.

Kao generacija mladih ljudi sa Kosova i iz Srbije, uvek ćemo biti protiv poštovanja ratnih zločinaca. Nastavićemo da se protivimo jednostranim narativima istorije i radićemo na obrazovanju mladih ljudi na izgradnji mira između dve države.

Verujemo da nijedan obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa između dvije države neće moći doneti mir i razvoj za oba društva sve dok nadležne institucije iz obe zemlje ne kazne sve ratne zločince i ne odaju počast svim žrtvama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *