Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Youth Initiative for Human Rights në Kosovë është duke e përcjellur me shqetësim situatën e krijuar pas deklarimeve të z. Shkelzen Gashi në lidhje me krimet e kryera gjatë luftës së fundit në Kosovë. Z. Gashi në një ndër paraqitjet e tij publike kishte shtjelluar çështjen e krimeve të luftës dhe rëndësinë që drejtësia të vendoset për të gjitha viktimat civile të luftës së fundit në Kosovë, pa dallim etnie apo çfarëdo identiteti tjetër personal, duke përmendur edhe krimet qe supozohet se mund të jenë kryer nga individë që i përkisnin Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Ne, si organizatë e përkushtuar në fuqizim të procesit të drejtësisë tranzicionale, bëjmë thirrje që ky diskutim të ketë për fokus drejtësinë që duhet vendosur për viktimat dhe të mbijetuarit pa dallim, para, gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Drejtësia nuk duhet të verbohet nga etnia apo religjioni i viktimave dhe i kryerësve të këtyre krimeve. Drejtësia duhet të jetë e qasshme për të gjithë.

Meqë jemi në prag të shënimit të Ditës Kombëtare të Personave të Pagjetur, është jetike që e gjithë shoqëria kosovare të njoh dhe të kujtojë të gjitha viktimat e luftës së fundit në Kosovë. Pas rreth 20 vitesh heshtje, kolektivisht duhet të kërkojmë nga institucionet e Kosovës përgjegjësinë ligjore dhe morale që kanë për të zgjidhur çështjen e personave të pagjetur, të vendosin drejtësi dhe të ndalojnë glorifikimin e personave që kanë kryer krime lufte.

Sipas Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, nga 1 janari i vitit 1998 deri me 31 dhjetor 2000, në Kosovë kanë humbur jetën dhe/apo janë zhdukur 10,093 civilë, nga ta 8,645 shqiptarë, 1,013 serbë, 262 rom, ashkali dhe egjiptian, 84 boshnjakë dhe 203 të përkatësive tjera etnike.

Ne besojmë se shoqëria jonë nuk do të mund të ketë pajtim dhe paqe të qëndrueshme pa u sjellë drejtësi për të gjithë viktimat, të mbijetuarit/at e dhunës seksuale dhe personat e pagjetur, pa dallime etnike si dhe pa u adresuar të gjitha çështjet tjera që lidhen me të  kaluarën tonë .

——————————————————–

SRB

Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo izražava svoju zabrinutost zbog situacije prouzrokovane izjavom gospodina Škeljzena Gašija o zločinima počinjenim tokom poslednjeg rata na Kosovu. U jednom od svojih javnih pojavljivanja gospodin Gaši je govorio o pitanjima ratnih zločina i važnosti pravde za sve civilne žrtve poslednjeg rata na Kosovu, bez obzira na njihovu etničku pripadnost ili drugi lični identitet, pominjući navodne zločine počinjene od strane pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova.

Mi, kao organizacija posvećena promociji i jačanju procesa tranzicione pravde, apelujemo na to da fokus ove rasprave bude pravda za sve žrtve i preživele zločina koji su se dogodili neposredno pre, tokom i nakon rata na Kosovu. Pravda ne sme biti zaslepljena etničkom ili verskom pripadnošću žrtava i počinilaca ovih zločina. Pravda mora biti dostupna svima.

Budući da nam predstoji Nacionalni dan nestalih osoba, od ključne je važnosti da celokupno kosovsko društvo prepozna i pamti sve žrtve poslednjeg rata. Nakon gotovo 20 godina tišine, svi zajedno moramo tražiti pravnu i moralnu odgovornost kosovskih institucija ne bi li se rešilo pitanje nestalih osoba, uspostavila pravda i prestalo sa veličanjem onih koji su činili ratne zločine.

Prema podacima Fonda za humanitarno pravo Kosovo od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine ukupno 10, 093 civila je izgubilo život i/ili nestalo na Kosovu. Od tog broja njih 8,645 su Albanci, 1,013 Srbi, 262 Romi, Aškalije i Egipćani, 84 Bošnjaci, a 203 pripadnici drugih naroda.

Verujemo da bez pravde za sve žrtve, za one koji su preživeli seksualno nasilje, za nestale osobe iz svih etničkih zajednica i bez otvaranja drugih pitanja iz nedavne prošlosti naše društvo neće moći da dostigne trajni mir i pomirenje.

——————————————————–

ENG

Youth Initiative for Human Rights in Kosovo is following with concern the situation created after the statements of Mr. Shkelzen Gashi regarding the crimes committed during the last war in Kosovo. In one of his public appearances, Mr. Gashi elaborated on the issue of war crimes and the importance of justice for all civilian victims of the recent war in Kosovo, regardless of ethnicity or any other personal identity, mentioning the alleged crimes that have been committed by individuals belonging to the Kosovo Liberation Army.

We, as an organization dedicated to promoting and empowering the process of transitional justice, call for this discussion to focus on the justice that must be done to the victims and survivors without distinction before, during and after the war in Kosovo. Justice must not be blinded by the ethnicity or religion of the victims and perpetrators of these crimes. Justice should be accessible to everyone.

Since we are on the eve of marking the National Day of Missing Persons, it is vital that the entire Kosovar society recognizes and remembers all the victims of the recent war in Kosovo. After about 20 years of silence, we must collectively demand from the Kosovo institutions the legal and moral responsibility they have to resolve the issue of missing persons, establish justice and stop the glorification of persons who have committed war crimes.

According to the Humanitarian Law Center in Kosovo, from January 1, 1998 to December 31, 2000, 10,093 civilians lost their lives and/or disappeared in Kosovo, of which 8,645 Albanians, 1,013 Serbs, 262 Roma, Ashkali and Egyptian, 84 Bosniaks and 203 of other ethnicities.

We believe that our society will not be able to have lasting reconciliation and peace without bringing justice to all victims, survivors of sexual violence and missing persons from all ethnic communities and without addressing all other issues that are related to our recent past.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *