Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR KS) shpallë raundin e dytë të thirrjes për projekt propozime në kuadër të Programit të Granteve të Vogla për vitin 2013 – 2014, i cili ka për qëllim të nxisë aktivizmin dhe inkurajoj dialogun dhe bashkëpunimin mes të rinjve të përkatësive të ndryshme etnike në Kosovë dhe në rajon. Programi i Granteve të Vogla i YIHR KS-së mbështetet nga National Endowment for Democracy (NED).

Për më shumë informata në lidhje me programin dhe procedurat e aplikimit, ju lutemi referojuni Udhëzuesit të Aplikimit dheUdhëzuesit për Buxhet.

Shkarkojeni Formën e Aplikimit
Shkarkojeni Formën e Budgetit

Afati i fundit për dorëzimin e projekt propozimeve është 10 mars 2014 (ora 17:00).
Projekt propozimet duhet të dërgohen në:ksgrants@yihr.org

ose:

Nisma e të Rinvje për të Drejtat e Njeriut – Kosovë
Rr. Gustav Meyer 6, 2nd floor
10000 Prishtinë, Kosovë

[Për më shumë informata ju mund të telefononi në: +381 38 248 509]