Vizitë studimore nga pjesëmarrësit e shkollës “School International Learning” në YIHR KS.