Bëhet një vit që AKI vazhdon të refuzojë kërkesën për qasje në informata publike