Lajmet

Young Leaders School 1 – Call for Applications

The Youth Initiative for Human Rights in Kosovo (YIHR Kosovo), with the support of the Balkan Trust for Democracy, Embassy of the Kingdom of the Netherlands and Kosovo Foundation for Open Society is announcing the first YOUNG LEADERS SCHOOL, to be held from October until December 2010, in Prishtina, Kosovo. The School will offer...

Internship Programi – Thirrje për Aplikim

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë ofron 4 muaj praktikë për serbë të cilët janë studentë apo të sapo-diplomuar. Detyrat dhe përgjegjësitë: Praktikantët do të keni mundësi të jenë të përfshirë në projektin ndër-komunitar të YIHR-së, i cili është një program i vizitave ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës. Projekti përfshin...

Internship Program – Call for Application

Youth Initiative for Human Rights Kosovo offers 4 months internship for Serbian students and recent graduates Duties and Responsibilities: Interns will have opportunity to be involved in YIHR cross community project, which is a Visiting program between Kosovo Albanians and Kosovo Serbs. The project includes cross community visits from different cities of Kosovo. Interns will assist...

Small Grants Program – Call for Proposals

The Youth Initiative for Human Rights – Kosovo Office (YIHR) is pleased to announce the Small Grants Program aimed at promoting the growth and development of civil society in Kosovo, as well as advancing ethnic understanding and tolerance among youth in the region. The funding for the YIHR's Small Grants Program is provided by...

Regional Internship Program – Call for Applications

The Youth Initiative for Human Rights (YIHR) is pleased to announce an open competition for the Regional Internship Programme (RIP). The Regional Internship Programme will grant the second group of 7 interns from Serbia, Montenegro and Kosovo to partake in an internship with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) in the Hague...

Programi Rajonal i Praktikës – Thirrje për Aplikim

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR) ka kënaqësinë të shpallë konkurs për Programin Rajonal të Praktikës. Programi Rajonal i Praktikës do t’iu ofroj mundësinë grupit të dytë të 7 praktikantëve nga Serbia, Mali i Zi dhe Kosova që të bëjnë praktikë në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë (Tribunali) në Hagë në...