Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë dhe Rrjeti i Grupeve te Grave të Kosovës denojnë diskriminimin gjinor në Kosovë