Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, një nënshkruese e Manifestos Kundër-Racizmit