Partnerët e D4J Nënshkruajnë Memorandum të Mirëkuptimit me MASHT për Aktivitete në Terren