Thirrje për Media: Informata për kandidatët të cilët kanë aplikuar për pozitën e Avokatit të Popullit