Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Thirrje për aplikim: “Gjykimet e simuluara” për Rajonin e Ferizajit dhe Pejës

A jeni nxënës të shkollave të mesme në Rajonin e Ferizajit apo Pejës apo? 

A dëshironi të mësoni më shumë për rolin e gjyqtarit/es, prokurorit/es dhe avokatit/es? 

A dëshironi të dini se si zhvillohet një seancë gjyqësore dhe ta testoni veten në rolin e sipërpëmendura?

Nëse po, përmes aktivitetit “Gjykime të Simuluara”, ju do të keni mundësi të jeni pjesë e një simulimi interaktiv dhe kreativ 3-ditor rreth sistemit të drejtësisë dhe rolit të gjyqtarit/es, prokurorit/es ose avokatit/es. 

Gjykimet e simuluara janë aktivitete në të cilat 30 nxënës do të kenë mundësi që për tri ditë rradhazi të marrin informata rreth akterëve të sistemin e drejtësisë dhe të përgatiten që në ditën e fundit të trajnimit të inskenojnë një seancë gjyqësore në një sallë gjyqi. 

Gjykimet e Simuluara në Ferizaj do të mbahen me 21, 23 dhe 23 shtator 2020, ndërsa në Pejë me 28, 29 dhe 30 shtator. Të gjitha shpenzimet e transportit dhe ushqimit do të mbulohen nga organizatori.

Në fund të trajnimit ju do të çertifikoheni.

Për të aplikuar plotësoni këtë formë: https://forms.gle/RkgrRyBM1FPAtmg16. Mbani në mend që afati i fundit për t’u bërë pjesë e punëtorisë është 15 shtator 2020, ora 23:59.

Aktiviteti “Gjykime të Simuluara” organizohet në kuadër të projektit “Të Rinjtë për Drejtësi” i cili mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan/INL dhe implementohet nga YIHR KS. 

 

***** English Below

Call for Applications: “Mock Trials” for the Ferizaj and Peja Region

Are you a high school student in the region of Ferizaj or Peja?

Do you want to know more about the role of judges, prosecutors and lawyers?

Do you want to know how a court hearing is conducted and test yourself in the above mentioned roles?

If so, through the “Mock Trials” activity, you will be able to be part of an interactive and creative 3-day simulation about the justice system and the role of the judge, the prosecutor or the lawyer.

Mock trials are activities in which 30 high school students will be able to receive information about justice system actors for three days in a row and prepare to have a trial session in a courtroom on the last day of training.

Mock Trials in Ferizaj will be held on 21, 22 and 23rd of September 2020, and in Peja on 28, 29 and 30th of September 2020. Transportation and food costs will be covered by the organizer. 

At the end of the training you will be certified.

To apply please complete this form: https://forms.gle/RkgrRyBM1FPAtmg16. Keep in mind that the deadline for applying is 15th of September 2020, 11:59 pm.

The “Mock Trials” activity is organized within the “Youth for Justice” project which is supported by the US State Department / INL and implemented by YIHR KS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *