Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

-srpski ispod-

Praktikë për Studentë të Fakultetit Juridik (viti i fundit) dhe Juristë të Diplomuar

Pozita: Praktikant/e

Kohëzgjatja: 3 muaj (01 gusht –  31 tetor 2019)

Lokacioni: Gjykatat Themelore në Prishtinë, Prizren, Gjilan, Mitrovicë dhe në degët e tyre

Lloji i praktikës: Praktikë me kohë të plotë dhe pagesë

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR KS) është një organizatë joqeveritare e bindur se të drejtat e njeriut dhe vlerat qytetare janë baza e çdo shoqërie të hapur dhe progresive. Në punën e saj, YIHR KS është e përkushtuar në procesin e ballafaqimit me të kaluarën, të mbrojë viktimat e abuzimit të të drejtave të njeriut, të punojë në sundimin e ligjit dhe të forcojë rolin e të rinjve në shoqëritë e Ballkanit Perëndimor.

Programi i praktikës zhvillohet në kuadër të projektit “Të Rinjtë për Drejtësi“ që ka për qëllim kryesor të fuqizojë të rinjtë për të kërkuar drejtësi dhe të bëhen pjesëmarrës aktiv në sistemin e drejtesisë në Kosovë.

Projekti mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan – INL.

Kriteret dhe kualifikimet:

Student/e apo jurist/e i/e diplomuar nga universitetet publike ose private në Kosovë;

Të posedojë aftësi profesionale të komunikimit oral dhe në shkrim në gjuhën shqipe ose serbe (njohja e gjuhës angleze është përparësi);

Të posedojë shkathtësi bazike të përdorimit të kompjuterit gjithashtu edhe të programeve si: Word, PowerPoint dhe Excel;

Të posedojë njohuri sa i përket procedurave ligjore dhe aftësi në përpilim të dokumenteve ligjore;

Aftësi dhe gatishmëri për të punuar në mënyrë të pavarur dhe në një ambient dinamik të punës;

Të posedojë dokumente identifikimi dhe llogari bankare.

Detyrat kryesore:

 Të ofrojë mbështetje profesionale për gjyqtarët dhe personelin e gjykatës përkatëse;  

Të asistojë në detyra të tjera sipas nevojës së gjykatës;

Të tregojë fleksibilitet në orar të punës;

Të raportojë tek YIHR KS në baza mujore dhe tek personeli i gjykatës sipas nevojës.

Për të aplikuar ju duheni të dërgoni të gjitha këto dokumente:

CV-në (max. 2 faqe)

Letrën motivuese (maks. 500 fjalë)

Transkriptën e notave (të shkarkuara në SEMS)

Të gjitha dokumentet/aplikacionet duhet të dorëzohen vetëm në formë elektronike në emailin  ksoffice@yihr.org deri me 30 qershor 2019, ora 17:00. Subjekti i emailit duhet të jetë “Aplikim për programin e praktikës 2019”. Vetëm kandidatët e suksesshëm do të njoftohen për intervistë.


Praktika za Studente Pravnog Fakulteta (zadnja godina) i Diplomirani Pravnici.
Pozicija: Praktikanta

Trajanje: 3 meseca (01 august –  31 oktobar 2019)

Lokacija: Osnovni sudovi u Prištini, Prizrenu, Gnjilanu, Mitrovici i njihovim ograncima

Vrsta stažiranja: Puno radno vrijeme i plaćeni staž

Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo je nevladina organizacija koja je uverena da su
ljudska prava i građanske vrednosti osnova svakog otvorenog i progresivnog društva. U svom
radu IMZLJP KS se zalaže za process suočavanja sa prošlošću, za zaštitu žrtava kršenja ljudskih
prava, za rad u vladavini prava i za jačanje uloge mladih u društvima zapadnog Balkana.
Program stažiranja se razvije u okviru projekta “Mladi za Pravdu”, čiji je cilj osnažiti mlade
ljude da traže pravdu i da postanu aktivni učesnici u pravosudnom sistemu na Kosovu.
Projekat je podržan od strane Deparmenta Američke države – INL.

Kriterijum i kualifikacije:

Student/nja ili pranvik/ca diplomiran/a na javnim ili privantim univerzitetima na Kosovu;

Posedovati profesionalne sposobnosti usmenog i pismenog komuniciranja na albanskom ili
srpskom jeziku (poznavanje engleskog jezika je prioritet);

Posedovanje osnovnih veština korišćenja računara kao i programa kao što su Vord, PoverPoint i
Ekcel;

Posedovati znanje o zakonskim procedurama i veštinama u izradi pravnih dokumenata;

Sposobnost i spremnost raditi samostalno i u dinamičnom radnom okruženju;

Posedovati dokumenata identifikacije i bankovni račun.

Glavni zadaci:

Pružanje stručne podrške sudijama i osoblju relevantnog suda;

Asistirati na druge zadatke po zahtevu suda;

Pokazati fleksibilnost u radnom vremenu;

Da da Izveštaj kod IMZLJP na mesečnoj osnovi i po potrebi sudskom osoblju.
Za aplikaciju potrebno je pošaljiti sve ove dokumente:

CV (max. 2 strane)
Pismo Motivacije (maks. 500 reči)

Transkript ocene (preuzet na SEMS)

Sve dokumente/aplikacije moraju biti dostavljeni elektronski na   ksoffice@yihr.org do 30 juna
2019, 17:00 sati. Predmet e-pošte treba da bude “Aplikacija za praktični program 2019”. Samo
uspešni kandidati će biti obavešteni za intervju.