Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR KS) vazhdon rrugën drejt Evropës. Pas suksesit dhe mundësisë që iu dha 116 të rinjve/rejave që të udhëtojnë nëpër shtete të ndryshme të Evropës gjatë verës së 7 viteve të kaluara, YIHR KS sërish organizon projektin ”Udhëtim në Evropë”.

Edhe këtë vit, YIHR KS do t’iu ofroj mundësinë e njëjtë 15 studentëve/-eve më të mirë/-a të universiteteve në Kosovë. Të përzgjedhurit/-at e këtij konkursi fitojnë viza Shengen (30 ditore), bileta treni Inter-rail, kartela studentore ISIC, si dhe mundësinë për të udhëtuar nëpër Evropë sipas zgjedhjes së tyre.

Kushtet elementare për përzgjedhje janë:
a) Kandidatët/-et duhet të jenë studentë/-e të vitit të fundit të studimeve apo absolventë/-e të studimeve bazike (Bachelor), të moshës deri në 26 vjeç (kandidati/-ja duhet të dorëzoj një vërtetim origjinal nga fakulteti që dëshmon se është në vitin e fundit të studimeve);
b) Nota mesatare duhet të jetë të paktën 8.5 (kandidati/-ja duhet të dorëzoj indeksin ku tregohen provimet e kaluara dhe vërtetimin origjinal ku tregohet nota mesatare – certifikata e notave, të lëshuar nga fakulteti enkas për aplikim në projektin “Udhëtim në Evropë”);
c) Njohja e gjuhëve të huaja: anglisht, gjermanisht, frëngjisht dhe/apo italisht.

Prioritet do të kenë ata/ato kandidatë/-e të cilët/-at nuk kanë pasur rastin të udhëtojnë jashtë vendit gjatë 5 viteve të fundit.

Aplikacioni i kompletuar duhet të përmbaj:
1. Formën e plotësuar të aplikacionit;
2. Vërtetimin origjinal të lëshuar nga fakultetit enkas për aplikim në projektin “Udhëtim në Evropë”, i cili dëshmon që kandidati/-ja është në vitin e fundit të studimeve;
3. Certifikatën origjinale të notave ku specifikohet edhe nota mesatare;
4. Indeksin e notave;
5. Pasaportën (valide të paktën deri më 1 shtator 2014).

Kandidatët/-et e interesuar/-a duhet të dërgojnë aplikacionet e tyre (formën e aplikimit së bashku me dokumentet tjera përcjellëse për aplikim) personalisht në adresën:

Për konkursin: “Udhëtim në Evropë”
Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë
Rr. Gustav Meyer 6, kati II-të
10000 Prishtinë, Kosovë

Afati i fundit për aplikim: 20 qershor 2014 (ora 16:00).
Vetëm aplikacionet e kompletuara të cilat arrijnë në adresën e caktuar do të merren parasysh. Aplikacionet e dërguara pas mbylljes së konkursit ose të cilat përmbajnë të dhëna të pasakta, nuk do të merren në shqyrtim. Vlefshmëria dhe vërtetësia e dokumenteve do të verifikohet.