Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

 

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR KS) më përkrahjen e Zyrës së Komisarit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut (OHCHR) është duke dokumentuar rastet e diskriminimit në Kosovë. YIHR KS është e interesuar të dëgjoj për raste të diskriminimit prej fushave të ndryshme (punësim, edukim, mbrojtje sociale, qasje në vendbanim, trajtim para gjykatave, qasje në vende publike, etj.).
“Sepse të gjithë kanë të drejtën të trajtohen njëjtë, me dinjitet dhe të ndihen të sigurt gjatë gjithë kohës.
Merre hapin dhe lajmëroje diskriminimin… bëje për vetën.”

 

Kontaktoni në: 038 248 509 ose natyra@yihr.org
Shpjegim: YIHR KS nuk ka program për ofrimin e ndihmës juridike, por ajo do të bashkëpunoj me të gjithë akterët relevant nëse kjo nevojitet.