Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Inicijativa Mladih za Ljudska Prava (YIHR KS) uz podršku Kancelarije Visokog Komesara za Ljudska Prava Ujedinjenih Nacija (OHCHR) održala je radionicu 31 jula 2013, u vezi sa “Slučajevima Diskriminacije i Zakonu Protiv Diskriminacije.”

Radionica je organizovana za pravnike i aktiviste za ljudska prava iz organizacija civilnog društva i institucija, koje se mogu baviti sa slučajevima diskriminacije. Prisustvovali su pravnici i aktivisti za ljudska prava iz Programa za Gradjanska Prava Kosovo (CRPK), Medjunarodna Pomoć i Razvoj (IRD), Centar za Rehabilitaciju Žrtva Torture (KRCT), Savet za Odbranu Ljudskih Prava i Sloboda (CDHRF), Dokumentacioni Centar Roma i Aškalija (RADC), Kosovska Mreža Žena (KWN) i Centar za Jednaki Tretman (CEL).

Tokom radionice su razmatrana ključna pitanja o Zakonu Protiv Diskriminacije, suočavanje sa slučajevima diskriminacije i identifikacija diskriminatorne prakse kroz analizu slučajeva.

YIHR KS je zahvalna o podršci OHCHR-a za omogućivanje ove radionice i doprinosu da se ista održi.