Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

YIHR KS fton të gjithë të rinjtë që janë studentë/e (viti i fundit) apo të diplomuar/a rishtazi (në 3 apo 4 vitet e fundit) nga Fakulteti Juridik, universitetet publike apo private që të aplikojnë për Programin e Praktikës në gjykatat themelore në Kosovë dhe degët e tyre.

Programi i Praktikës zhvillohet në kuadër të projektit “Të Rinjtë për Drejtësi“ që mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan – INL dhe ka për qëllim të fuqizojë të rinjtë për të kërkuar drejtësi dhe për t’u bërë pjesëmarrës aktiv në sistemin e drejtesisë në Kosovë.

Pozita: Praktikant/e

Kohëzgjatja: 6 muaj (1 maj 2022 – 30 tetor 2022), orari i plotë

Lokacioni: Gjykatat Themelore në Prishtinë, Pejë, Gjakovë, Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë, Prizren dhe në degët e tyre.

Lloji i praktikës: Praktikë me kohë të plotë dhe pagesë (200$/muaj bruto)

Kriteret dhe kualifikimet:

Detyrat kryesore:

Për të aplikuar dërgoni dokumentet e mëposhtme:

  1. CV-në (max. 2 faqe);
  2. Letrën motivuese (max. 500 fjalë);
  3. Transkriptën e notave (të shkarkuar nga SEMS-i).

Të gjitha aplikacionet duhet të dorëzohen në formë elektronike në emailin jobs@yihr.org deri më 20 mars 2022 në ora 17:00, me subjektin “Aplikim për programin e praktikës 2022”. Vetëm kandidatët e suksesshëm do të njoftohen për intervistë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *