Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Programi i Praktikës për Studentë të Fakultetit Juridik (viti i fundit) dhe Juristë të Diplomuar

 

Pozita: Praktikant/e

Kohëzgjatja: 6 muaj (01 tetor 2020 – 31 mars 2021)

Lokacioni: Gjykatat Themelore në Prishtinë, Pejë, Gjakovë, Ferizaj dhe në degët e tyre

Lloji i praktikës: Praktikë me kohë të plotë dhe pagesë (200$/ muaj)

Youth Initiative for Human Rights (YIHR) fillimisht u krijua si një organizatë joqeveritare rajonale në 2003, e cila më vonë u shndërrua në një rrjet rajonal të YIHR në Kosovë, Serbi, Mal të Zi, Bosnje dhe Hercegovinë dhe Kroaci. Për më shumë se një dekadë, YIHR KS ka punuar me sukses në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut dhe vlerave demokratike jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Në theks të veçantë, YIHR KS është përqendruar në procesin e trajtimit të së kaluarës, mbrojtjen e të drejtave të njeriut, fuqizimin e sundimit të ligjit dhe rolin e rinisë në nivelin lokal dhe rajonal.

Programi i praktikës zhvillohet në kuadër të projektit “Të Rinjtë për Drejtësi“ që ka për qëllim kryesor të fuqizojë të rinjtë për të kërkuar drejtësi dhe të bëhen pjesëmarrës aktiv në sistemin e drejtesisë në Kosovë.

Projekti mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan – INL.

Kriteret dhe kualifikimet:

Detyrat kryesore:

Për të aplikuar ju duheni të dërgoni të gjitha këto dokumente:

  1. CV-në (max. 2 faqe);
  2. Letrën motivuese (maks. 500 fjalë);
  3. Transkriptën e notave (të shkarkuar nga SEMS-i).

Të gjitha/aplikacionet duhet të dorëzohen vetëm në formë elektronike në emailin apply@yihr.org deri me 17 shtator 2020, ora 17:00. Subjekti i emailit duhet të jetë “Aplikim për programin e praktikës 2020”. Vetëm kandidatët e suksesshëm do të njoftohen për intervistë.

***** 

English below

Internship for Law Faculty Students (last year students) and Graduate Jurists

Position: Intern

Duration: 6 months (1st  of October 2020 – 31st of March 2021)

Location: Basic Courts in Pristina, Peja, Gjakova, Ferizaj and their branches

Type of practice: Full-time and paid internship ($200/month)

The Youth Initiative for Human Rights (YIHR) was originally established as a regional non-governmental organization in 2003, which later became a regional network, YIHR in Kosovo, Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and Croatia. For over a decade, YIHR KS has been working successfully in protecting and promoting human rights and democratic values not only in Kosovo but also in the region. In particular, YIHR KS is focused on the process of dealing with the past, protecting human rights, strengthening the rule of law and the role of youth at the local and regional level. 

The internship program is developed as part of the Youth for Justice project, which aims to empower young people to seek justice and become active participants in the justice system in Kosovo.

The project is supported by the US Department of State – INL.

Criteria and Qualifications:

Main tasks:

In order to apply for this internship, you need to send the relevant documents, such:

  1. CV (max 2 pages);
  2. Cover letter (max 500 words);
  3. Transcript of records (downloaded from SEMS).

All applications must be submitted electronically to apply@yihr.org by September 17, 2020, 5:00 pm. The subject of the email should be “Application for Internship Program 2020”. Only successful candidates will be announced for the interview.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *