Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

Priština, 31 Maj 2021: Drago nam je da najavljujemo zvaničnu publikaciju drugog zajedničkog izveštaja civilnog društva o ljudskim pravima na Kosovu. Izveštaj pruža pregled situacije sa ljudskim pravima na Kosovu 2020, uključujući glavne probleme i izazove u ostvarivanju ljudskih prava, kršenja ljudskih prava i evolutivne implikacije ljudskih prava tokom pandemije COVID-19 kao i srodne mere suzbijanja. Izveštaj procjenjuje građanska i politička prava; ekonomska, socijalna i kulturna prava; pitanja ljudskih prava koja se odnose na određene grupe i osobe u ranjivim situacijama; i nekoliko unakrsnih tema o ljudskim pravima, poput korupcije i ljudskih prava, tranzicione pravde i životne sredine i ljudskih prava.

Trideset i četiri organizacije civilnog društva (OCD) koje rade na zaštiti i promociji ljudskih prava na Kosovu udružile su snage u izradi ovog izveštaja, koji je sačinjen na kraju inkluzivnog i participativnog procesa. Pored daljeg unapređenja saradnje i koordinacije između aktera civilnog društva iz različitih sredina, ovaj izveštaj nastavlja da popunjava kritičnu prazninu pružanjem zajedničkog praćenja i izveštavanja o ljudskim pravima na Kosovu na lokalnom i međunarodnom nivou. Izveštaj se bavi najvažnijim pitanjima i izazovima na polju ljudskih prava koji su izabrani nakon temeljnog razmatranja lokalnog konteksta tokom konsultativnog procesa sa brojnim OCD za ljudska prava. Pored toga, izveštaj pruža konkretne preporuke kosovskim institucijama koje imaju za cilj poboljšanje stanja ljudskih prava na Kosovu.

OCD koje daju svoj doprinos ovom izveštaju pozivaju kosovske institucije i druge relevantne zainteresovane strane da preduzmu odgovarajuće mere i akcije, u skladu sa preporukama datim u izveštaju, kako bi se pozabavile ljudskim pravima i problemima identifikovanim i predstavljenim u izveštaju. Ako se ne reše, ove zabrinutosti i problemi će se najverovatnije nastaviti ili čak produbljivati, nastavljajući da ometaju uživanje ljudskih prava na Kosovu zagarantovanih kosovskim ustavom, zakonodavstvom i sa nekoliko direktno primenjljivih međunarodnih i regionalnih instrumenata o ljudskim pravima. Kako su neka od ovih ljudskih prava pogoršana pandemijom COVID-19 i merama za njeno suzbijanje, takođe pozivamo kosovske vlasti i sve ostale aktere da ljudska prava postave u središte odgovora i oporavka od COVID-19.

Sledeće 34 organizacije civilnog društva dale su svoj doprinos navedenom izveštaju: Napredujmo zajedno (AT), Centar za zagovaranje demokratske kulture (ACDC), Balkan Sunflowers Kosova (BSFK), Centar za pravnu pomoć i regionalni razvoj (CLARD), Centar za zaštitu ženskih prava, Centar za razvoj društvenih grupa (CSGD), Centar za jednakost i slobodu (CEL), Program građanskih prava Kosovo (CRP/K), Diakonie Mitrovica, Pokret FOL, Forum za građansku inicijativu (FIQ), Grupa za pravne i političke studije (GLPS), Handikos, Fond za humanitarno pravo Kosovo (HLCK), Integra, Koalicija nevladinih organizacija za zaštitu dece (KOMF), Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava torture (KRCT), Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF), Kosovski centar za rodne studije (KGSC), Kosovski pravni institut (KLI), Mreža kosovskih žena (MŽK), Mladi pravnici Kosova (KYL), Medica Đakovica, Resursni centar za nestale osobe (MPRC), Nova socijalna inicijativa (NSI), NVO AKTIV, NVO THY, Partneri Kosovo Centar za konflikt menadžment, Romi u akciji, Roma Versitas, Socijalna stambena pitanja i imovinska prava na Kosovu (SHPRK), Terre des Hommes Kosovo, Glas Roma, Aškalija i Egipćana (VORAE) i Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo (YIHR KS).

Izveštaj je napravljen uz podršku Komponente za ljudska prava Misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK) i Kancelarije Visokog komesara za ljudska prava Ujedinjenih Nacija (OHCHR) u okviru projekta pod nazivom „Angažovanje sa civilnim društvom u oblasti ljudskih prava praćenje i izveštavanje “.

Kompletan izveštaj dostupan je na albanskom, srpskom i engleskom jeziku i priložen je u ovom saopštenju za štampu.

Za sva pitanja koja imate, molimo vas obratite se Marigona Shabiu (marigona@yihr.org) i/ili Hilmi Jashari (hilmijashari@gmail.com).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *