Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

Priština, 11 maj 2022: Izuzetno nam je zadovoljstvo da zvanično objavimo i predstavimo treći zajednički izveštaj civilnog društva o ljudskim pravima na Kosovu. Ovaj izveštaj osigurava pregled stanja ljudskih prava na Kosovu za 2021. godinu, uključujući najhitnije probleme i izazove za ostvarivanje ljudskih prava, kao i kršenja ljudskih prava u vezi sa situacijom koju je stvorila pandemija COVID-19. Izveštaj ocenjuje građanska i politička prava; ekonomska, socijalna i kulturna prava; pitanja ljudskih prava koja se bave specifičnim grupama i pojedincima u ranjivim situacijama kao i neke među-sektorske teme ljudskih prava, kao što su tranziciona pravda, korupcija i ljudska prava, životna sredina i ljudska prava.

Trideset sedam organizacija civilnog društva (OCD) koje rade na zaštiti i promovisanju ljudskih prava na Kosovu udružile su snage da bi pripremile i izradile ovaj izveštaj. Pored daljeg unapređenja saradnje i koordinacije između različitih aktera civilnog društva iz različitih oblasti, ovaj izveštaj ima za cilj da nastavi zajedničko praćenje/monitoring i izveštavanja o ljudskim pravima na Kosovu na lokalnom i međunarodnom nivou. Izveštaj se bavi hitnim pitanjima i izazovima ljudskih prava na Kosovu koji su odabrani nakon temeljnog razmatranja lokalnog konteksta u okviru procesa konsultacija sa brojnim OCD koje se bave ljudskim pravima. Pored toga, izveštaj pruža niz konkretnih preporuka za kosovske institucije, koje imaju za cilj da poboljšaju stanje ljudskih prava na Kosovu.

OCD koje su doprinele ovom izveštaju pozivaju kosovske institucije i druge zainteresovane strane da preduzmu odgovarajuće akcije i mere, kako je preporučeno u izveštaju, kako bi se pozabavili problemima i izazovima ljudskih prava koji su identifikovani i predstavljeni u izveštaju. Ako se ne reše, ovi problemi i zabrinutosti će se najverovatnije nastaviti ili čak produbiti, nastavljajući da ometaju uživanje ljudskih prava građana na Kosovu koja su zagarantovana Ustavom Kosova, zakonodavstvom i nekim međunarodnim i regionalnim instrumentima koji se direktno primenjuju na ljudska prava. Pošto su neki od ovih izazova za ljudska prava pogoršani COVID-19 i merama za zaustavljanje širenja virusa, takođe pozivamo kosovske vlasti i sve druge aktere da ljudska prava budu prioritet i kao odgovor i sa aspekta oporavka od COVID-a 19.

Ovom izveštaju je doprinelo sledećih 37 OCD-a: Activism Roots, Advancing Together (AT), Artpolis, Balkanska istraživačka mreža (BIRN), Balkan Sunflowers Kosova (BSFK), Berlinski centar za integrativnu medijaciju – CSSP, Centar za afirmativne društvene akcije (CASA), Centar za jednakost i slobodu (CEL), Program za građanska prava Kosovo (CRP/K), Platforma CiviKos, EcoZ, Pokret FOL, Forum građanskih inicijativa (FIQ), Grupa za pravne i političke studije (GLPS), HANDIKOS, Fond za humanitarno pravo Kosovo (HLCK), Koalicija nevladinih organizacija (NVO) za zaštitu dece (KOMF), Koalicija K10 sa vodećom NVO Akcija za majke i decu (AMC), Kosovski obrazovni centar (KEC), Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava torture (KRCT), Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS), Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF), Kosovski pravni institut (KLI), Mreža žena Kosova (MŽK), Kosovski mladi pravnici (KYL), Savet mladih Kosova (KIC), Lokalna inicijativa LINK, Medica Gjakova, Resursni centar za nestale osobe (MPRC), Mreža ženskih organizacija Roma, Aškalija i Egipćana Kosova (RROGRAEK), Nova društvena inicijativa (NSI), NVO AKTIV, NVO THI, Roma Versitas Kosovo (RVK), Syri i Vizionit, Terre des Hommes Kosovo (TDH), Glas Roma Aškalija i Egipćana (VoRAE) i Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo (YIHR KS). 

Kompletan izveštaj dostupan je na Albanskom, Srpskom i Engleskom jeziku i nalazi se u prilogu ove izjave.

Za sva eventualna pitanja, molimo Vas kontaktirajte Marigonu Shabiu (marigona@yihr.org) i/ili Fionu Haxhiislami (fiona.haxhiislami@yihr.org).