Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

ALB

Thirrje për aplikim: “Gjykimet e simuluara” për Rajonin e Prishtinës

A jeni nxënës të shkollave të mesme në Rajonin e Prishtinës? 

A dëshironi të mësoni më shumë për rolin e gjyqtarit/es, prokurorit/es dhe avokatit/es? 

A dëshironi të dini se si zhvillohet një seancë gjyqësore dhe ta testoni veten në rolin e sipërpëmendura?

Nëse po, përmes aktivitetit “Gjykime të Simuluara”, ju do të keni mundësi të jeni pjesë e një simulimi interaktiv dhe kreativ 3-ditor rreth sistemit të drejtësisë dhe rolit të gjyqtarit/es, prokurorit/es ose avokatit/es. 

Gjykimet e simuluara janë aktivitete në të cilat 30 nxënës do të kenë mundësi që për tri ditë rradhazi të marrin informata rreth akterëve të sistemin e drejtësisë dhe të përgatiten që në ditën e fundit të trajnimit të inskenojnë një seancë gjyqësore në një sallë gjyqi. 

Gjykimet e Simuluara do të mbahen më 26, 27 dhe 28 mars 2020 në Prishtinë. Të gjitha shpenzimet e transportit dhe ushqimit do të mbulohen nga organizatori.

Në fund të trajnimit ju do të çertifikoheni. Për më tepër ju merrni një vërtetim për të arsyetuar mungesën në shkollë.

Për të aplikuar plotësoni këtë GOOGLE FORM.Mbani në mend që afati i fundit për t’u bërë pjesë e punëtorisë është 15 Mars 2020, ora 23:59.

Aktiviteti “Gjykime të Simuluara” organizohet në kuadër të projektit “Të Rinjtë për Drejtësi” i cili mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan/INL dhe implementohet nga YIHR KS. 

ENG

Call for Applications: “Mock Trials” for the Prishtina Region

Are you a high school student in the region of Prishtina?

Do you want to know more about the role of judges, prosecutors and lawyers?

Do you want to know how a court hearing is conducted and test yourself in the above mentioned roles?

If so, through the “Mock Trials” activity, you will be able to be part of an interactive and creative 3-day simulation about the justice system and the role of the judge, the prosecutor or the lawyer.

Mock trials are activities in which 30 high school students will be able to receive information about justice system actors for three days in a row and prepare to have a trial session in a courtroom on the last day of training.

Mock Trials will be held on 26th, 27th and 28th of March 2020 in Prishtina. Transportation and food costs will be covered by the organizer. 

At the end of the training you will be certified. Further more, you will receive a verification for your absence in school.

To apply please complete the GOOGLE FORM. Keep in mind that the deadline for applying is 15th of March 2020, 11:59 pm.

The “Mock Trials” activity is organized in the framework of the project “Youth for Justice” which is supported by the US State Department / INL and implemented by YIHR KS.