YIHR KS SI PJESË E GRUPIT PËR SIGURI DHE BARAZI GJINORE I BASHKANGJITET THIRRJES PËR PARANDALIMIN E DHUNËS NË FAMILJE NË KOHËN E PANDEMISË COVID-19.