Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR KS) dhe Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ), në koordinim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), në kuadër të projektit “Vetëdija Gjinore Pjesë e Kulturës së Përgjithshme” ftojnë të gjithë nxënësit e moshës 16-18 vjeçare që të marrin pjesë në…